Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2017-09-08

Aktuell lägesrapport om vägbommen


2017-10-26
Idag har Intergate varit här och monterat samt testat vägbommen. Samtliga beställda funktioner visade sig fungera bra varför bommen nu har ställts i driftläge. Det innebär att du får använda din mobiltelefon för passering. En medlem har på egen bekostnad specialbeställt traditionell nyckel (ej kopieringsbar) medan några andra, också på egen bekostnad, beställt fjärrkontroller.
 
 
När du ringt tel nr +37 283 240 162 så får du ingen svarsignal. Det dröjer ca 20 - 30 sekunder innan bommen öppnas. Kör igenom bommen varefter bommen stängs automatiskt. Skulle det visa sig att du inte kan öppna bommen med din mobil kan det möjligen vara så att telefonnumret som registrerats in i systemet blivit felaktigt. Ta då kontakt med Birgitta på BK-byrån för en kontroll/rättelse, Birgitta har telefonnummer +46 739 256 941.  
 
Jag hoppas att allt skall fungera i enlighet med leverantörens utfästelser. Har du några frågor får du gärna höra av dig till mig på telefonnummer +46 73 599 40 43. 
 
Med vänlig hälsning
Lennart
 
 
 
 
2017-10-10
Idag har DHL levererat vägbommen till Öddö. Leveransen består av bomtorn med all styrning och elektronik, bomstöd samt bomarm.
 

 
Nu återstår att Intergate den 26 oktober skall komma och montera vägbommen på betongfundamenten samt installera el och testa funktionerna i vägbommen. Tjärnö Gräv har utlovat komma och assistera med kranlyft för att få bomtornet på plats. Jag (Lennart) kommer vara på Öddö vid monteringen för att bla se till att allt kommer på plats samt att de inställningar som behövs kommer att fungera för oss på Öddö. Har vi tur med vädret den 26:e så kan bommen vara i drift före månadsskiftet, alltså några dagar före plan. Vägbommen är försäkrad i Länsförsäkringar och ingår som en del i den större anläggningsförsäkringen.
 
2017-10-08
På söndag den 8 oktober flyttade Tjärnö Gräv vägmärket  så att skylten nu står framför bommen vid infarten på Keviksvägen. Vägmärket markerar "Fordonstrafik förbjuden", med tillägget "Gäller ej fordon med tillstånd". Ytterligare ett par skyltar är beställda, en som anger "Vägbom / Stopp  80 m" som skall står vid infarten till Keviksvägen samt en skylt som skall monteras på bommen.
 
 
2017-10-05
Vi har nu fått in betalning och telefonnummer från 97 medlemmar i vägbommen. Uppmanar er 10 som ännu inte betalt och lämnat in behöriga mobiler att göra det snarast. Tack för er hjälp!
 
För att förenkla inpasseringen har vi tagit fram en enkel guide hur man öppnar vägbommen. Skriv gärna ut den och ge den till de familjemedlemmar som har behöriga mobiler till vägbommen. "Så här öppnar du vägbommen".
 
2017-09-27
Idag har Bröderna Axelssons El varit här och monterat elstolpen  med tillbehör. I elskåpet sitter nu elmätare, säkringstavla, styrning till belysningen samt anslutning av nätverkskabeln från övervakningskameran. Även el till vägbommen är nu framdragen och klar.  Elskåpet är ett markskåp som försvårar för en en tjuv att kapa av elkablar till bom och övervakningsstolpe.
 
 
I toppen på stolpen sitter belysningsarmaturen vilken styrs av ett tidur som automatiskt ställer om sig efter solens upp- och nergång.  Under den sitter övervakningskameran och därunder varningslampan som styrs via den rörelsevakt som sitter under varningslampan.
 
 
Nästa steg är att vägbommen skall monteras vilket beräknas ske vid månadsskiftet oktober/november. Trafikskylten med markering om att fordonstrafik är förbjuden för obehöringa skall flyttas från nuvarande plats till en plats mellan vägbommen och parkeringsplatsen vid grusgropen. 
 
2017-09-23
Överenskommelser har nu träffats med Brandkåren, Ambulansen, Polisen, Posten, Taxi Väst, Tidningsbuden, Sophämtning, Slamtömning, Vinter- och sommarväghållare om hur de olika aktörerna skall kunna öppna bommen. För samtliga aktörer förutom Brandkåren och Ambulansen har de lösninngar som vi tidigare inplanerat visat sig fungera bra. Brandkåren och Ambulansen efterfrågar ett system som innebär att de kan använda samma nyckel för ett stort antal vägbommar inom Strömstadsområdet, systemet heter DESMO och har nu beställts till vår vägbom. Kostnaden för denna lösning inrymms i de oförutsedda kostnader som upptagits i kalkylen. 
 
2017-09-13
Nu har Ellevio varit på Öddö och kopplat in strömmen till elskåpet. Vidare har Strömstads betong varit och levererat betong så att Tjärn Gräv har kunnat slutföra arbetet med fundamenten. Även de större stenar, som skall förhindra fyrhjulingar att komma in/ut i området genom att köra på sidan om vägbommen, är på plats.

Samtal pågår med olika samhällsfunktioner om lämpliga sätt att kunna öppna bommen för att komma in i området. Hittills har dessa samtal utvecklats positivt och vi har kunnat föreslå lösningar som verkar passa de flesta. 
 
Hittills har vi fått in lite drygt 200 mobilnummer som nu är inlagda i systemet och som kommer vara behöriga att öppna bommen.  Du som ännu inte sklckat in dina telefonnummer vill vi uppmana att göra det så snart som möjligt, blankett finns att hämta här på hemsidan.
 
2017-09-08
Idag har Tjärnö Gräv varit på plats och grävt samt monterat gjutformar för bom, bomavlastare och fundament för belysningsstolpen. De har också grävt och lagt ner ledningsrör för elskåp, vägbom samt belysningsstolpe. Nu är det dags för Strömstads betong att komma med betong och genomföra gjutningen. Henrik på Tjärnö Gräv har också börjat placera ut de större stenar som skall förhindra förbifart med fyrhjulingar. 
 
2017-08-20
Den mesta tiden, efter att besluten i de tre föreningarna var klara, har ägnats åt att planera genomförandet. Vi har tagit fram debiteringslängd, informationsbrev och mobilenkät som skall sändas ut tillsammans med fakturan. BK-byrån (Birgitta Karlsson) kommer att inom kort sända ut materialet till samtliga 107 medlemmar i vägbomsprojektet.  
 
Vi har också varit på Krossnäs / Överby och besiktigat samt talat med den person som ansvarat för design, anskaffning och installation av deras anläggning. Här fick vi ett antal värdefulla synpunkter på hur vi bl a skall utforma miljön runt bommen. De är mycket nöjda med att de genom vägbommen kunnat stoppa den negativa stöldutvecklingen på Krossnäs. Han berättade att de också var nöjda med den leverans och service som Intergate ansvarat för. 
 
 
Kompletterande offerter har inhämtats från Bröderna Axelssons el, Strömstadsbetong, Tjärnö Gräv. Sedan tidigare hade vi fått offert från Intergate samt från Ellevio (elförsörjningen). 
 
Under veckan som gått har beställningar skickats till Ellevio, Intergate, Bröderna Axelssons el, Strömstadsbetong samt Tjärnö Gräv. Tidplanen är att grävarbetet och elinstallationer kommer att genomföras under september. Bommen planeras kunna levereras vid månadsskiftet oktober - november. 

Websites Hits