Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2017-04-13

Senaste nytt om vägbommen


För att komma vidare i projektet med den tilltänkta vägbommen hade styrelsen för Långestrands samfällighetsförening och Tofternas samfällighetsförening ett gemensamt möte här på Öddö den 8 april. Mötet syftade  till att komma överens om hur ansvar och roller för vägbommen skall fördelas mellan föreningarna. Vid mötet konstaterades att båda föreningarna ser allvarligt på stöldutvecklingen i området och att något måste göras för att  bryta den negativa trenden och stoppa stölderna. 

En överenskommelse träffades att Långestrands samfällighetsförening blir huvudman för vägbommen. Vidare att kostnaderna fördelas ut på samtliga medlemmar i vägföreningen som har sina fastigheter innanför vägbommen på Keviksvägen. Båda  föreningarna kommer att förelägga ett underlag för beslut på respektive årsmöte i sommar. Visst förberedelsearbete kommer att ske så att installationen kan komma igång så fort som möjligt efter ett beslut på respektive årsmöte.

Respektive styrelse planerar att lägga fram ett  förslag för beslut på föreningarnas årmötet i juli.  


Websites Hits