Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2014-12-01

Sjöbodsavtalet är nu klart

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett avtal som reglerar förhållandet mellan föreningen och de enskilda andelsägarna. Avtalet är nu klart och har sänts ut från BK-byrån till er andelsägare. Underteckna och återsänd originalavtalet senast den 31 januari i bifogat frankerat kuvert.

Styrelsen har under sensommaren och hösten arbetat med sjöbodsavtalet. I arbetet har styrelsen konsulterat medlemmar som är kunniga inom byggområdet och inom det juridiska området. Avtalet består av en avtalsdel med en bilaga. Bilagan  beskriver riktlinjer avseende underhållet av sjöbodarna. I takt med att byggmetoder och byggmaterial utvecklas kan givetvis bilagan behöva uppdateras. Sjöbodsavtalet finner du under fliken "Dokument" och under mappen "Sjöbodar".

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Birger Svensson och Ingar Kolstad för professionellt stöd i arbetet med avtalet och riktlinjerna. Vi vill också tacka för de förslag till justeringar som inkommit under "remisstiden".


Websites Hits