Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2017-11-20

Slutrapporten klar från vägbomsprojektet


Arbetet med vägbomsprojektet finns nu dokumenterat i en slutrapport som du kan ta del av här nedan. 

I styrningen och uppföljningen av uppdraget har jag fokuserat på att:

  • samtliga intressenter skall uppleva att leveransen innehåller de funktioner och uppvisar den kvalitet som förväntats
  • hålla tidplanen så att vägbommen är i drift senast den 1 november
  • de totala kostnaderna landar inom den beslutade ramen 2 300 kr/fastighet

Härutöver har min ambition varit att alla som varit intresserade av hur uppdraget fortlöper skall kunna följa det på Långestrands hemsida och via de mail jag sänt ut. Se http://langestrand.se/vagbommen/

Det är med glädje jag kan meddela att uppdraget genomförts inom utlovad tid, inom den kostnadsram som beslutats (med ett överskott på ca 29 000 kr) samt med den funktionalitet som efterfrågats.

Långestrand den 20 november 2017

Lennart Olausson

Slutrapport från vägbomsprojektet


Websites Hits