Fredagen den 12 april 2024

Trivselinformation

Medlemskap
Genom att du äger en fastighet inom området så är du medlem i Långestrands samfällighetsförening och Öddö samfällighetsförening. Du betalar årsavgift i båda dessa föreningar.

Om Långestrands samfällighet
Långestrands samfällighet organiserar de 50 fastighetsägarna i området ovanför Långestrand på Öddös västra sida. Samfälligheten ansvarar för drift och underhåll av gemensamt dricksvatten, brygga och vägar inom området.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på samfällighetens årsmöte i juli månad och räkningen skickas till fastighetsägaren i augusti-september varje år. Avgiften som medlemmen betalar för fastigheten är beroende av om det rör sig om bebyggd eller obebyggd tomt, del i sjöbod, anslutning till trekammarbrunn mm. Avgiften ska vara betald senast den 1 oktober.

Stadgar §§
Aktuella stadgar reviderades av årsmötet 2013 (stadgarna hittar du under annan flik).

Gällande lagstiftning §§
Lag om förvaltning av samfälligheter SFS nr:1973: 1150

http://WWW.rixlex.riksdagen.se

Ekonomi
Årsavgiften till samfälligheten ska täcka löpande kostnader för dricksvatten, brygga, vägar och administration. Samfälligheten har också en fond för oförutsedda kostnader för t.ex. dricksvattenförsörjning och brygga.

Vägar inom Långestrands samfällighets område.
Föreningen ansvarar för att grusvägarna inom området underhålls. Snöröjning ingår inte i underhållet.

Framkomlighet
Varje fastighetsägare är skyldig att se till att träd och buskar vid tomtgränsen inte hindrar olika typer av transporter till och från fastigheterna såsom brandkår, sopbil, toatankbil  m. fl. stora transportbilar som kan behöva komma fram till våra fastigheter.

Vägar till Långestrands samfällighetsområde
Öddö samfällighetsförening ansvarar för Keviksvägen, dvs. vägen från avfarten till Bågen och fram till parkeringen på Norra Öddö. I ansvaret för vägen ingår inte snöröjning.

I styrelsen för Öddö samfällighetsförening ska det finnas en representant från Långestrands samfällighetsförening. Vägavgiften beslutas på årsmötet i juli månad och räkningen skickas till fastighetsägaren i augusti- september varje år. Avgiften baseras på fastighetens andelstal vilket motsvarar den vägsträcka som leder fram till respektive fastighet.

Dricksvatten
Föreningen tar sitt dricksvatten, med stöd av servitut, från en borrad brunn som ligger utanför området vid Keviken på Norra Öddö. En ledning går från brunnen till pumphuset och därifrån ut till fastigheterna. Dricksvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet i enlighet med det regelverk som Strömstads miljökontor anvisat. Eftersom vattnet har ett något lågt PH-värde tillsätts Natriumhydroxid sommartid.

Kontaktperson för dricksvattnet
Samfälligheten har en kontaktperson som också ser till att brunn och pumpar underhålls. Fastighetsägaren ansvarar själv för att vattentillförseln fungerar från avstängningskranen vid tomtgränsen.

Om något fel uppstår utanför tomtgränsen kontakta alltid utsedd kontaktperson.

Var sparsam med dricksvattnet
Dricksvattnet finns inte i obegränsad mängd.

Grundregeln inom samfälligheten är:

  • Vattna inte gräsmattan med dricksvattnet
  • Spara regnvatten i en tunna till blommorna.

Märk ut var huvudkranen finns
Fastighetsägaren ansvarar för att huvudkranen vid tomtgränsen är markerad med den röda ”prästpinnen” så att kranen är lätt att hitta om det uppstår problem.

Stäng alltid av huvudkranen vid tomtgränsen
För att vi inte ska få problem måste vi när vi kommer till fastigheten vrida på kranen fullt ut och när vi lämnar huset vrider vi av kranen så långt det går. Alla mellanlägen gör att det läcker vatten ur systemet.
Alltså helt öppet eller helt stängt.

Avloppsvatten
Inom området finns till varje fastighet två- och trekammarbrunnar som tar hand om disk och tvättvatten.   Brunnarna rensas vid behov och bekostas av fastighetsägaren. Inom det övre området finns det gemensamma två och tre-kammarbrunnar som tar hand om flera fastigheters disk och tvättvatten. Dessa brunnar rensas årligen och kostnaden för detta delas av det antal fastigheter som delar respektive brunn. Avgiften läggs på den årliga avgiften från Långestrands samfällighetsförening.

Toalettavfall
Varje fastighetsägare ansvarar för skötsel av toalett och kostnader för toalettavfall.

Dagvatten
Inom området finns ett antal öppna och täckta diken samt ett antal uppsamlingsbrunnar.  Dessa har till uppgift att leda bort dagvatten från gemensamma markområden. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av dessa diken.

Brygga
Till varje fastighet finns en båtplats vid den gemensamma brygganläggningen. Samfälligheten ansvarar för underhåll av bryggor och bojar. Avgiften för båtplatserna fastställs av årsmötet.

Det finns 50 båtplatser fördelade med en plats till varje fastighetsägare:
Platserna 1-6:           3,7 m bred
Platserna 7-14:        3,8 m bred
Platserna 15-50:      2,9 m bred

Båtplatserna fördelas efter båtens storlek och övriga behov, och skall koordineras med hamnansvarig.

Hamnansvarig
Samfälligheten har en hamnansvarig som ser till att bryggan och bojar underhålls samt ser till att hålla bryggreglerna uppdaterade. Kontakta alltid hamnansvarig om du har frågor eller om det uppstår bryggproblem.

Upplåtande av båtplats till annan person
Upplåtande av båtplats till annan ska i första hand ske till enskild fastighetsägare på Öddö, eller på ögruppen Burholmarna – Styrsö
Anmälan om upplåtelse ska ske till hamnansvarig
Fastighetsägare som upplåter sin båtplats till annan är alltjämt ansvarig för sin båtplats

Gemensamma markområden
Samfälligheten äger och ansvarar för stora gemensamma markområden inom området.
Styrelsen ansvarar för att dessa områden sköts men varje fastighetsägare får se till att området runt den egna tomten inte växer igen.

Grundregler för gemensamma markområden är:

Var rädd om den unika natur som vi gemensamt förvaltar!

Fråga styrelsen först innan du röjer buskar och träd.

  • Fråga berörda grannar innan du fäller träd eller tar bort insynsskyddande buskar.
  • Ta hand om alla grenar och kvistar så att de inte blir liggande kvar i skogen och förfular vår gemensamma miljö.
  • Du ansvarar själv för att forsla bort riset till Österöds återvinningscentral.

Eldning
Eldning på samfällighetens område får bara göras efter samråd med styrelsen.

Allemansrätt betyder: Inte störa- inte förstöra
Vi har alla rätt att röra oss i naturen och på öarna, men det finns regler.
Dem hittar du på http://WWW.naturvardsverket.se/allemansratten

Fridlysta växter
Blåsippa, Gullviva, Lummer, Idegran, Ormgran och flera av de växter som växer på stranden är fridlysta och får inte plockas eller grävas upp.
Du hittar reglerna på http://WWW.linneus.nrm.se/flora/fridlyst

Sist men inte minst: Hänsyn till varandra!
På Öddö har vi semester, umgås med gäster och grannar och vi sitter gärna ute när sommarnatten är varm.

Ljudet av våra samtal och våra skratt hörs i natten långt bort bland husen i vårt område.

  • Vi tar hänsyn till dem som vill sova med öppet fönster i huset bredvid.

Vi som fastighetsägare ansvarar för att våra ungdomar som vill festa med vänner i sommarstugan inte stör grannar efter klockan 24. Vill de fortsätta festen efter kl 24 får detta ske inomhus med stängda fönster för att inte störa nattsömnen för husen bredvid.


Websites Hits