Onsdagen den 22 maj 2024

Verksamhet

Enligt stadgarna består samfällighetsföreningens verksamhet av att förvalta..

  • vägar och allmänplatsmark inom planområdena med tillhörande avlopps- och dräneringssystem för ytvatten (gemensamhetsanläggningen Strömstad Öddö ga:4);
  • vattentäkt och pumpanläggning på Öddö 2:37, tryckstegringsstation på Öddö 2:184 samt tillhörande försörjningsledningar fram till resp. fastighetsgräns (ga 17);
  • hamnområde med brygganläggning (ga 17).

Samfällighetsföreningen äger och förvaltar fastigheten Öddö 2:184 i Strömstads kommun. Den är på 11,7 ha uppdelad på tre närområden inom Långestrand.

Som frivilligt åtagande administrerar föreningen vägbommen på Keviksvägen samt sköter avgifter för drift och underhåll av sjöbodar och system för BDT-avlopp på Snäckvägen samt Musselvägen.

 

Underhåll och skötsel av vägarna

Föreningen sköter underhåll och reparationer av Långestrandsvägen, Snäckvägen och Musselvägen. I det löpande underhållet ingår grusning, hyvling och saltning av vägen.  I underhållet  ingår också att hålla dikena öppna så att regnvatten leds bort från vägbanan. Vinterväghållningen sköts av kommunen fram till de fastigheter där det finns åretruntboende.

Öddö vägsamfällighet ansvarar för Ramnekroksvägen och Keviksvägen .

 

Underhåll och skötsel av vattenanläggningen

Vårt vatten får vi från en gemensam källa i Keviken. Vid källan finns det en pumpanläggning som pumpar upp dricksvattnet till de tre vattenreservoarer som finns bakom pumphuset på Snäckvägen. I pumphuset finns den utrustning som ser till att vi ständigt har tryck i våra vattenkranar. Varje år sker kontroll av att vattnet uppfyller de krav som samhället ställer på vårt dricksvatten. Funktionären för vår vattenanläggning kontrollerar regelbundet att allt det tekniska fungerar som det ska, både i pumphuset och i Keviken.

Om du ser att den röda lampan lyser på pumphusets vägg skall funktionären omedelbart larmas. (Se under fliken "Funktionärer"). 

 

 

Underhåll och skötsel av brygganläggningen

Till varje fastighet ingår en båtplats vid föreningens gemensamma brygganläggning. Föreningen tillhandahåller för våra gäster tre bojar på västsidan av betongbryggan. De förutsättningar som gäller för båtplatserna inkl gästbojarna finner du under fliken "Bryggregler",

Brygganläggningen sköts av en hamnansvarig funktionär, Namn och telefonnummer finner du under fliken "Funktionärer"..

 

 

Underhåll och skötsel av vägbommen

Fastighetsägare på Långestrand och Tofterna lämnade in motioner till årsstämmorna i Långestrands samfällighetsförening, Tofternas samfällighetsförening samt till Öddö vägsamfällighetsförening med förslag om att en vägbom sätts upp på Keviksvägens början för att förhindra obehöriga att komma in i området. En kostnads- och intäktskalkyl ingick i den motion som inlämnats till årsstämman. Samtliga årsstämmor fattade beslut om att ställa sig bakom förslaget att etablera en vägbom. Långestrands samfällighetsförening åtog sig uppdraget att upphandla samt att etablera vägbommen, vidare att åta sig arbetet med löpande administration av vägbommen.  

Vägbommen sköts av en utsedda funktionärer, Namn och telefonnummer finner du under fliken "Funktionärer"..

 

Underhåll och skötsel av sjöbodarna

Sjöbodarna står på föreningens mark. Marken upplåtes till medlemmar som äger andelar i de sju sjöbodarna. Förhållandet mellan föreningen och de enskilda andelsägarna regleras i ett sjöbodsavtal.

Avgifter för el och försäkringar administreras av föreningen.

 


Websites Hits